“Tư duy kiến tạo” - Ý tưởng hoạt động cho 1 tuần & 1 tháng

 

 

Thư viện DFC

I CAN Book
I CAN Book

Real stories of children who have found the I CAN superpower. That they are changing the world, one idea at a time.

50 Stories of Children Shaping our Nation
50 Stories of Children Shaping our Nation

50 câu chuyện về các trẻ em làm nên diện mạo Singapore